Connect with us

Zprávy

Správa železnic bude mít digitální technické mapy od Nessu postavené na technologii Hexagon

Ness Czech, přední český systémový integrátor a dodavatel IT řešení, dodá Správě železnic informační systém Digitální technické mapy železnic (DTMŽ), aby tato státní organizace mohla lépe a efektivněji připravovat investice i opravné práce a měla okamžitý přístup k informacím o spravované dopravní a technické infrastruktuře. Základem projektu v celkové hodnotě 1,3 miliardy korun je řešení ISTEM (Informační Systém TEchnické Mapy), unikátní agendový a geoprostorový systém vyvinutý společnostmi Ness a Hexagon.

Správa železnic jako provozovatel železniční dráhy má a potřebuje mít dokonale popsanou železniční síť včetně navazujícího okolí. Vývoj v popisu železniční sítě se ubírá jeho digitalizací a přesným geodetickým měřením. Správa železnic pořizováním přesných a podrobných dat, která vznikají při geodetických měřeních pro stavební účely, uspokojí zároveň jak potřeby své, tak i státu.

Součástí připravovaného „národního“ elektronického systému Portál stavebníka, který by měl začít fungovat od roku 2024, bude i digitální technická mapa ČR (DTM ČR). Ta se celorepublikově buduje propojením krajských digitálních technických map a digitálních technických map Správy železnic a Ředitelství silnic a dálnic. Propojení zajišťuje Český úřad zeměměřický a katastrální, který má bohaté zkušenosti z úspěšného vedení katastrální agendy.

Slovy generálního ředitele Jiřího Svobody se Správa železnic aktivně a s vysokou prioritou zapojuje do DTM ČR: „Projektem DTMŽ zdigitalizujeme dosud nezpracovanou část železniční infrastruktury včetně sítí. Veškerá data týkající se technické i dopravní infrastruktury budou k dispozici pro účely územního plánování a stavebních řízení, budou dostupná krajům, obcím i každému stavebníkovi. Od toho si mimo jiné slibujeme zrychlení a zkvalitnění povolování staveb, zejména s vazbou na výstavbu vysokorychlostních tratí.“

Projekt DTMŽ je komplexním systémem zahrnujícím řadu komponent, od úložiště primárních dat přes správu všech geoprostorových dat až po portálové aplikace. Všechny tyto procesy pokrývá systém ISTEM, postavený na špičkových technologiích Hexagon. Správu železnic zaujal mimo jiné i proto, že se v něm veškeré změny zobrazují všem uživatelům v reálném čase.

„Ze strany zákazníka jsou s projektem spojeny vysoké nároky a očekávání, které jsou nad rámec standardního řešení digitálních technických map krajů. Úpravy na míru, včetně nového datového modelu, zohledňují specifické požadavky, například i přesnost geodetického měření, které je nutné evidovat v jednotkách milimetrů. Nadstandardní je i počet popisovaných a evidovaných prvků a úroveň detailu jejich popisu,“ uvádí Martin Silvička, generální ředitel Ness Czech, a pokračuje: „Databáze bude obsahovat obrovské množství dat. Veškerá infrastruktura v ní bude zaměřena s vysokou přesností. DTMŽ bude přebírat data ze stávajících systémů Správy železnic.“

Projekt DTMŽ probíhá ve státní organizaci Správa železnic pod vedením odborníků Ness Czech od září 2022. Plánované dokončení celého projektu je do konce roku 2025, do konce roku 2027 pak bude pokračovat podpora a rozvoj, přičemž proběhne v několika fázích již během dodávky díla a datových prací.

Rozsah implementace projektu je odhadován na 20 tisíc člověkodnů, což zahrnuje i další dodavatele, společnosti Hexagon, TKP Geo, ICZ, HSI, Altepro a Vars. Projekt sestává ze čtyř částí: kompletní infrastruktury, softwaru, datových prací a podpory spolu s rozvojem. Datové práce zahrnují digitalizaci, konsolidaci a harmonizaci veškerých dat, kterými doposud Správa železnic disponuje. Jedná se o pokrytí cca 9 200 km kolejí, 27 000 km technické infrastruktury a pro DTM krajů o plochu 21 000 ha, ve které Správa železnic spravuje základní prostorovou situaci. Součástí dodávky jsou také 3 datová centra.

„Informační systém DTMŽ bude komplexním systémem pro uložení, správu a sdílení všech typů geografických dat v rámci organizace. Správa železnic díky tomuto projektu naplní nejenom legislativní požadavky v návaznosti na Digitální technickou mapu ČR, ale současně získá GIS platformu pro dlouhodobou správu geografických podkladů ve 2D i 3D, která se může stát pevným základem budoucích agend,“ uvádí Jakub Svatý, Country Manager společnosti Intergraph CS, působící na trhu pod značkou Hexagon.

Mezi zákazníky Ness v oblasti digitálních technických map dále patří Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Středočeský kraj a Český úřad zeměměřický a katastrální.

Continue Reading

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com