Connect with us

Zprávy

Společnost Lenovo se zavazuje k nulovým emisím do roku 2050 s potvrzením od iniciativy Science Based Targets

Společnost Lenovo oznámila svůj cíl dosáhnout do roku 2050 nulových emisí skleníkových plynů (GHG), který potvrdila a schválila iniciativa Science Based Targets (SBTi). Ta je výsledkem partnerství mezi iniciativou Global Compact pod záštitou OSN, neziskovou organizací CDP a nevládní organizací World Wide Fund for Nature. Díky tomuto potvrzení se společnost Lenovo stala jednou z pouhých 139 firem na světě s cílem nulových emisí ověřenými SBTi.

Díky spolupráci s iniciativou SBTi a sladěním s jejich standardem Net-Zero (první standard tohoto druhu na světě) zaujala společnost Lenovo vědecký, spolupracující a odpovědný přístup ke snižování emisí.

„Jakožto globální technologický lídr usiluje Lenovo už více než deset let o dosažení uhlíkové neutrality,“ řekl předseda představenstva společnosti Lenovo Yang Yuanqing. „Věříme, že spolupráce a zodpovědnost jsou dva zásadní prvky potřebné pro společný úspěch v boji proti klimatickým změnám. Nadále se věnujeme sledování klimatu, standardizaci našich měření a usilujeme o průběžné ověřování našich cílů a pokroku.“

Sladění cílů s SBTi pomáhá firmám nést odpovědnost za snižování emisí. Bez tohoto kroku je obtížné ověřit či zjistit, kdy je dosaženo uhlíkové neutrality a to z následujících důvodů:

  1. Standardizace: SBTi je prvním subjektem, který standardizuje, co znamenají nulové emise v souvislosti s úsilím omezit globální oteplování na 1,5 stupně Celsia.
  2. Přizpůsobení: Standard SBTi je dynamický a reaguje na kolektivní úsilí firem a měnící se teplotu planety.
  3. Odpovědnost: I když se může zdát, že rok 2050 je daleko, mnoho lídrů, kteří se dnes zavázali k ambiciózním cílům, nemusí zvládnout jejich splnění za 27 let. Přizpůsobení cílů ke zpomalení klimatické změny ve spolupráci s externím subjektem podporuje odpovědnost a kontinuitu.

„Vědecké poznatky o klimatu nám jasně říkají, že pokud máme dosáhnout celosvětové uhlíkové neutrality a zabránit nejničivějším dopadům změny klimatu, potřebujeme rychle a výrazně snížit emise,“ prohlásil Luiz Amaral, generální ředitel iniciativy Science Based Targets. „Cíle společnosti Lenovo v oblasti uhlíkové neutrality odpovídají naléhavosti klimatické krize a dávají jasný příklad, který musí jejich vrstevníci následovat.“

Dlouhodobé cíle společnosti Lenovo do roku 2050 se shodují s krátkodobými cíli snížení emisí do roku 2030 schválenými iniciativou SBTi. Všechny tyto cíle jsou uvedeny níže:

Celkový cíl nulových emisí

Společnost Lenovo se zavazuje dosáhnout nulových emisí skleníkových plynů v celém hodnotovém řetězci do fiskálního roku 2049/2050.

Krátkodobé cíle

Společnost Lenovo se zavazuje snížit absolutní podíl přímých emisí skleníkových plynů (scope 1) a nepřímých emisí z energie (scope 2) o 50 % do fiskálního roku 2029/30 s počátkem od fiskálního roku 2018/19. Společnost Lenovo se též zavazuje snížit další nepřímé emise GHG (scope 3) z používání prodaných zařízení v průměru o 25 % u srovnatelných zařízení ve stejném časovém rámci. Společnost Lenovo se zavazuje snížit emise skleníkových plynů z kategorie scope 3 z nakoupeného zboží a služeb o 66,5 % na milion USD hrubého zisku za stejné časové období. Společnost Lenovo se dále zavazuje ve stejném časovém rámci snížit emise skleníkových plynů typu scope 3 z přepravy a distribuce o 25 % na tunokilometr přepravovaných produktů.

Dlouhodobé cíle

Společnost Lenovo se zavazuje snížit absolutní množství emisí typu scope 1, 2 a 3 o 90 % do fiskálního roku 2049/50 s počátkem od fiskálního roku 2018/19.

Poté, co v roce 2020 obdržela schválení pro krátkodobé cíle snížení emisí do roku 2030 a pomohla otestovat standard Net-Zero se společnost Lenovo stala prvním osvojitelem vědecky podloženého přístupu ke snižování emisí.

„Úspěch při dosažení nulových emisí závisí na transparentním, vědecky podloženém a kolaborativním rámci, který pomůže firmám a organizacím být dlouhodobě zodpovědnými. SBTi vytvořila tento rámec a umožní tak společnostem urychlit snižování emisí,“ uvedla Carolina Milanesi, zakladatelka poradenské společnosti The Heart of Tech zaměřené na ESG.

Mezi hlavní strategie snižování emisí společnosti Lenovo patří snižování vlivu jejích zařízení na životní prostředí, využívání inovací pro zvýšení udržitelnosti výroby a snižování emisí napříč všemi operacemi a hodnotovým řetězcem. Tato strategie byla popsána v sérii videí s názvem Journey to Net-Zero, která ukazují, jak odborníci společnosti Lenovo mění firemní procesy tak, aby splnili cíle pro uhlíkovou neutralitu.

Společnost Lenovo také provádí vlastní měření emisí a přispívá tím k širšímu souboru společných dat pro pochopení a omezení klimatických změn v souladu s cílem Pařížské dohody omezit oteplování na maximálně 1,5 stupně Celsia nad předindustriální úroveň. Více než 4000 firem po celém světě se zapojilo do procesu sladění svých cílů v oblasti snižování emisí s vědecky podloženou metodologií a validačními procesy SBTi.

Kromě vlastní práce na snižování emisí byla společnost Lenovo zařazena do žebříčku 25 nejlepších globálních dodavatelských řetězců společnosti Gartner, mezi nejobdivovanější světové firmy v žebříčku společnosti Fortune a nezisková organizace CDP ji také označila za lídra v oblasti klimatických změn a ochrany vody. Přečtete si více o snaze společnosti Lenovo vytvořit chytřejší a udržitelnější budoucnost pro všechny ve zprávě společnosti na téma ESG za fiskální rok 2021/22.

Continue Reading

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com