Zprávy

Průzkum: Zastaralé nedigitalizované procesy českým firmám způsobují stagnaci. Hlavním důvodem je, že neví, jak na to.

Celá řada organizací nebyla připravena na potřebu vykonávat firemní procesy vzdáleně, včetně vyřizování různých druhů dokumentů nebo komplexní správu interních procesů v digitální podobě. To se v době covidové změnilo. Jak dokazuje průzkum společnosti Millennium, člena skupiny Soitron Group, české společnosti se vydávají správnou cestou.

Průzkum byl provedený na vzorku 300 českých a 200 slovenských největších společností, jejichž předmětem podnikání není IT nebo finanční zaměření. Zároveň mají obrat alespoň 500 milionů korun, respektive 10 milionů EUR a počet zaměstnanců je vyšší než 200, potažmo 150. Respondenty v těchto firmách byli CIO a CTO.

Komplexnější procesy se stále řeší e-mailem

V České republice se otázkou digitalizace interních procesů zabývá 90 % firem, na Slovensku 88 % firem. Mezi digitalizované interní procesy patří záležitosti, jako jsou dokumenty, smlouvy, žádanky nebo office management. Naopak více jak 60 % složitějších a komplexnějších procesů si organizace stále řeší e-mailovou komunikací nebo písemně, kdežto právě jednoduché procesy jsou více jak z 50 % digitalizované v obou zemích.

Ukazuje se, že právě při složitějších procesech Slovensko dvojnásobně zaostává za Českem. „Existuje několik důvodů, proč firmy stále řeší některé procesy primárně e-mailem či papírově. Mezi nejčastější příčiny patří chybějící strategie pro digitalizaci, nedostatečné kapacity interních zaměstnanců, a v neposlední řadě i potřebné investice. Mnohé firmy proto netuší, jak začít s digitalizací. Přitom s analýzou aktuálních procesů a přípravou digitální strategie jim umí pomoci společnosti našeho typu,“ komentuje Katarína Vydrová, CEO CZ & Enterprise Business Lead společnosti Millennium, člen skupiny Soitron Group.

Firmy si neuvědomují, že digitalizace procesů přináší peníze

Téměř pětina velkých společností digitalizaci smluv v rámci vztahu mezi dodavatelem a odběratelem nevyužívá. Pokud společnost spravuje danou agendu primárně e-mailovou komunikací nebo výměnou dokumentů prostřednictvím různých úložišť, vystavuje se řadě nebezpečných faktorů. Podniky ztrácí přehled nad jednotlivými procesy, zvyšuje se riziko chybovosti, nedisponují historií a v konečném důsledku společnosti nemají pod kontrolou jednotlivé kroky obchodní spolupráce.

„Digitalizace primárně zefektivňuje společnostem čas a ten jsou peníze. Například připomínkování smluv může trvat i o polovinu kratší dobu, než je zažito. Případně nástroj pro schvalování interních objednávek dokáže zkrátit tento proces z několika dní na několik minut. Díky těmto zefektivněním se snižuje i vytíženost zaměstnanců, kteří jsou osvobozeni od stereotypních činností a mohou se věnovat dalším pracovním úkolům,“ doplňuje Katarína Vydrová.

Procesy je možné digitalizovat postupně

Je všeobecně známo, že společnosti s konzervativnějším prostředím jsou méně otevřené ke změnám oproti moderním progresivním společnostem. Proto ochota vynaložit čas a investice do rozvoje je u nich mnohdy menší. „Přestože neztrácejí byznys kvůli nesprávně nastaveným procesům, s efektivními procesy mohou snadněji získávat nové zákazníky. Zastaralé procesy způsobují společnostem stagnaci,“ uvádí Katarína Vydrová.

Na začátku je nejdůležitější nastavit dlouhodobou strategii digitální transformace a postupnými kroky ji zavádět skrze jednotlivá oddělení. Jelikož digitalizace přináší i nové uvažování nad byznysovými procesy, je v neposlední řadě velmi důležité, aby změny spojené s digitalizací byly přijaty všemi.

Co společnosti nejčastěji digitalizují

Mezi nejčastěji digitalizované dokumenty spadají firemní šablony. Vyřešené je má 91 % českých a 84 % slovenských společností. Naopak nejméně dokumentů v digitalizované podobě se nachází v oblasti HR (jde o zaměstnanecké smlouvy a s nimi spojenou dokumentaci). V Česku je to 70 % a na Slovensku dokonce jen 60 %).

„S digitalizací ve firmách se setkáváme především v oddělení zakázek, právním, finančním, obchodním či podpory. Nejčastěji mají firmy vyřešenou digitalizaci schvalování interních objednávek a faktur, připomínkování smluv či činnosti spojené s obchodním procesem,“ vysvětluje Katarína Vydrová.

Největší překážky na cestě k plné digitalizaci dokumentů

V obou zemích rezonují jako nejčastější příčiny, které brzdí digitalizaci, problémy s automatizací dokumentů – převod papírových dokumentů do digitální formy, s tím spojené otázky dostatečného úložiště a zachování legislativní formy (bezpečnost). Na druhém místě je to složitost firemních procesů a různorodost používaných systémů. Poslední nejčastější důvod se liší podle země: v tuzemsku je to nedostatek odborníků a na Slovensku nedostatek financí.

Výsledky také ukazují na to, že 20 % firem v Čechách a 32 % na Slovensku nemá digitalizaci procesů ve svých rukou – nejčastější příčinou je rozhodnutí zahraniční mateřské firmy, nebo že už ho využívají formou outsourcingu. V ČR outsourcuje 32 % firem a v SR je to 20 %.

Kompletní digitalizaci brání finance a váhavost

Z průzkumu je evidentní, že digitalizací se nezabývá jen malý počet oslovených firem. Avšak zajímavé jsou důvody. Slovenské firmy uvádějí jako hlavní finanční důvody. V Česku převažuje jako „blokátor“ digitalizace váhavost managementu.

Stejný podíl firem v ČR a SR uvádí, že nemají samostatný systém pro práci s dokumenty. V rámci celofiremní kooperace a na management dokumentu
využívají platformu jako například Microsoft 365, která poskytuje široké spektrum aplikací jako Microsoft Teams, SharePoint, Office nebo cloudové služby. Organizace uvedly, že jim řešení Microsoftu plnohodnotně postačuje i přesto, že nemají specificky vytvořený dokument management systém.

Naprostá většina firem (72 %) využívá Microsoft Enterprise řešení – v ČR 76 % dotázaných a v SR 66 % dotázaných. O druhé a třetí místo se dělí řešení vyvinuté na míru a ERP systémy (shodně 6 %). Přestože některé oslovené společnosti dnes nevyužívají řešení společnosti Microsoft, více než třetina z nich uvažuje o tom, že v průběhu dvou let právě tuto technologii nasadí.

Agilní přístup přinese další rozvoj

Rychlý vývoj IT řešení a vysoká konkurence na trhu ukazují, že digitalizace je dnes už klíčovým tématem v mnoha organizacích. Jde zejména o české a slovenské podniky, které ve svém oboru patří mezi ty špičkové a nejmodernější IT řešení jsou součástí jejich dlouhodobého strategického programu digitální transformace.

Konkurenceschopnost společností jde ruku v ruce s digitalizací. Ten, kdo si chce udržet silné postavení na trhu, musí být otevřen moderním technologiím. „Digitalizace již není novým trendem, ale běžným standardem. Digitální podniky se totiž staly základem úspěchu. Trendy, které jsou nastoleny za poslední období, budou hrát prim i v následujících letech. Nárůst cloudových řešení, rychlé
a flexibilní low-code, no-code řešení, vzestup umělé inteligence či automatizace procesů budou určovat směr podnikání. Firmy budou i nadále vyhledávat nástroje podporující hybridní práci,“
dodává Katarína Vydrová.

V dnešní době již realizace projektů v této oblasti netrvá měsíce, protože s využitím agilního přístupu a platformy společnosti Microsoft lze řešení dodat v poměrně krátké době. „Z našeho pohledu nemají společnosti na co čekat a měly by začít s digitalizací co nejdříve,” uzavírá výsledky průzkumu Katarína Vydrová.

Exit mobile version